Frytkownica Beztłuszczowa Wartmann
z powłoką ceramiczną
zdrowszy wybór bez teflonu i mikroplastiku

Suszenie żywności
na najwyższym poziomie
Maksymalna ochrona składników odżywczych

Wyciskarka wolnoobrotowa - wytłaczarka soku Wartmann 2024 + zestaw próżniowy GRATIS

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Sklep Internetowy www.sklep.ronic.pl szanuje prawa konsumenta.

Postanowienia poniższego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im z tytułu wiążących przepisów prawa określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2019 r. poz. 134), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145).

W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami, pierwszeństwo mają przepisy ustawy o prawach konsumenta i ustawy Kodeks cywilny.

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają również na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw przedsiębiorców na prawach konsumenta, wprowadzonych na mocy ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1495). W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami, pierwszeństwo mają przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy Kodeks cywilny.

  

§1.

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] działający pod adresem internetowym www.sklep.ronic.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].

2. Właścicielem Sklepu jest: RONIC Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Brukowa 6 lok. 35, 91-341 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000486020, o kapitale zakładowym 5 000 zł, NIP 947 198 32 60, Regon 101698749, reprezentowana przez zarząd.

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Kupującego. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Kupujący zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem. Sprzedawca udostępnia Regulamin nieodpłatnie, w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

6. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług i sprzedaży towarów drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu.

§ 2.

Definicje

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

1. Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

3. Przedsiębiorca – Kupujący będący osobą fizyczną, prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową.

4. Kupujący – Konsument, Przedsiębiorca na prawach konsumenta lub Przedsiębiorca, który złożył zamówienie w celu zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą. W przypadku Konsumentów Kupującym może być wyłącznie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

5. Regulamin - niniejszy Regulamin.

6. Sklep – strona internetowa w domenie sklep.ronic.pl, za pośrednictwem której Sprzedawca oferuje Towary.

7. Sprzedawca – RONIC Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi.

8. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów zawierana przez Kupującego ze Sprzedawcą na odległość za pośrednictwem Sklepu.

9. Towary – produkty oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży.

10. Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego stanowiące ofertę zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży Towaru.

§3.

Zamówienia

1. Sprzedawca oferuje Towary do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu, podając istotne cechy Towaru oraz ich cenę w złotych polskich w wysokości brutto.

2. Umieszczenie Towaru w Sklepie stanowi zaproszenie do złożenia przez Kupującego oferty (Zamówienia) w rozumieniu kodeksu cywilnego.

3. Klient składając zamówienie, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w jego opisie.

4. O łącznej cenie wraz z podatkami Towaru będącego przedmiotem zamówienia, a także o kosztach dostawy oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Kupujący jest informowany w trakcie składania zamówienia.

5. Zamówienia można składać w następujący sposób:

a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,

b) e - mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,

c) telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

6. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Kupującemu stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej Kupującego, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia.

7. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Kupującego poprzez kliknięcie w link potwierdzający zawarty wiadomości e- mail przysłanej Kupującemu przez Sprzedawcę na adres podany w trakcie składania zamówienia.

7. Kupujący jest uprawniony do zrezygnowania z Zamówienia wyłącznie do czasu potwierdzenia wiadomością e-mail wysłaną Kupującemu Zamówienia przez Sprzedawcę. Uprawnienie to nie uchybia prawa Kupującego będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta do odstąpienia od umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

9. W przypadku podania w Zamówieniu, przez Kupującego, nieprawidłowych lub błędnych danych Sprzedawca podejmuje próbę skontaktowania się z Kupującym w celu ich poprawienia. W razie niemożliwości skontaktowania się z Kupującym lub niemożności poprawienia błędów Sprzedawca uprawniony jest do anulowania Zamówienia. Sprzedający zobowiązany jest w miarę możliwości poinformować o tym Kupującego.

§4.

Sposoby płatności za zamówienie

1. Sprzedawca udostępnia Kupującemu następujące sposoby płatności z tytułu zamówienia:

§ Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

§ Tpay - szybkie przelewy

§ Tpay - BLIK

§ PayU - Szybki przelew lub karta

§ Raty Payu

§ eRatySantader Consumer Bank

§ Raty BNP Paribas

§ PayPal

§ Płatność przelewem na rachunki bankowe:

mBank: 76 1140 2004 0000 3402 7513 8523

ING Bank: 77 1050 1461 1000 0090 3056 0800

2. W przypadku wyboru płatności „za pobraniem” Kupujący zobowiązany jest dokonać zapłaty za kupiony Towar, przy jego odbiorze. Zapłata następuje do rąk doręczyciela.

3. W przypadku wyboru przez Kupującego płatności gotówką przy płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Kupujący obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia.

4. W wypadku niewywiązania się przez Kupującego z płatności w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 2 i ust. 3 Regulaminu, Sprzedawca może anulować zamówienie Kupującego, o czym Kupujący zostanie poinformowany w terminie 30 dni na adres e-mail podany w trakcie składania zamówienia.

§5.

Koszt, sposoby i termin dostawy produktu

1. Kupujący składając zamówienie dokonuje wyboru sposobu dostawy Towaru spośród sposobów określonych przez Sprzedawcę.

2. Dostawa produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Dostawa produktu do Kupującego jest odpłatna do zamówienia poniżej 499 zł.

4. Sprzedawca udostępnia Kupującemu następujące sposoby dostawy lub odbioru zamówienia:

a) przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa,

b) przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.

5. Termin dostawy zamówienia do Kupującego wynosi do 7 dni roboczych po zaksięgowaniu płatności, chyba że w opisie danego produktu lub w trakcie składania zamówienia podano inny termin. W przypadku zamówienia produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. Sprzedawca wraz z zamówionym Towarem przekazuje Kupującemu rachunek lub fakturę VAT (stosownie do dokonanego przez Kupującego wyboru).

§6.

Rękojmia i reklamacje z tytuł rękojmi

1. Towary dostępne w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( Dz.U. z 2019 r. poz. 1145) w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

3. Reklamacja może zostać złożona:

a) na piśmie na adres BIURO OBSŁUGI KLIENTA ul. Brukowa 6 lok. 35 91-341 Łódź, z dopiskiem „Reklamacja”,

b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@ronic.pl,

4. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Kupujący może składać w dowolnej formie. Wskazane jest jednak, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego Towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Kupującego, a także preferowany przez Kupującego sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

5. Kupujący ma możliwość przesłania dokumentacji fotograficznej reklamowanego Towaru na adres z § 3 Sprzedawcy.

6. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Kupującego dowodu wykazującego, że doszło do zakupu Towaru.

7. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Kupującego. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Kupujący zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

8. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sprzedawca.

9. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Kupującego powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

10. Odpowiedzialność wobec Przedsiębiorcy z tytułu rękojmi jest wyłączona/ Przedsiębiorcą traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał Towaru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia doręczenia mu Towaru i nie zgłosił Sprzedawcy reklamacji w tym czasie.

 

§7

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2019 r. poz. 134), Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy/dostarczenia produktu bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczące prawa do odstąpienia przez Konsumenta od umowy stosuje się do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta. 

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

1) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

2) dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Konsument musi poinformować Sprzedawcę (tj. RONIC Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Brukowa 6 lok. 35, 91-341 Łódź, adres e-mail: bok@ronic.pl, telefon: 42 656 07 49) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres korespondencyjny Sprzedawcy lub na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy – adresy powyższe). Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia Sprzedawca wyśle Konsumentowi pisemne potwierdzenie jego otrzymania tę samą drogą, jaką otrzymał oświadczenie od Kupującego.

4. Dla skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Konsument może wykorzystać wzór pisma, który otrzymuje w wersji papierowej wraz z zakupionym Towarem lub pobrać go ze strony internetowej Sklepu (kliknij, by zobaczyć i pobrać). Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

5. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę tę uważna jest za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, potwierdzając realizację Zamówienia, oferta przestaje wiązać.

7. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument wyśle towar przed upływem 14- dniowego terminu na adres: RONIC Polska sp.z o.o. ul. Brukowa 6 lok. 35, 91-341 Łódź.

8. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

9. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostawy towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, z uwzględnieniem pkt 12 poniżej.

10. Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy Towar musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część). Zaleca się należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.

11. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Sprzedawcę przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności - w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

12. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

13. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach wymienionych w art. 38 pkt. 1-13 ustawy o prawach konsumenta, tj.

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§8.

Gwarancja

1. Każdy z Towarów sprzedawanych w Sklepie jest nowy i jest objęty nieodpłatną gwarancją importera lub dystrybutora. Dane podmiotu udzielającego gwarancji (dalej zwanego „Gwarantem”) są wskazane w dokumencie gwarancyjnym, który Sprzedający wydaje Kupującemu wraz z Towarem. 

2. Dokument gwarancyjny stanowi oświadczenie Gwaranta utrwalone na piśmie lub na innym trwałym nośniku. 

3.  Czas trwania gwarancji jest uzależniony od rodzaju sprzętu oraz producenta lub importera. Czas trwania gwarancji udzielonej dla danego towaru widnieje w jego opisie na Stronie oraz jest określony w dokumencie gwarancyjnym.

4. Gwarancji dla wybranych Towarów udziela Sprzedający. Informacja w tym zakresie widnieje w opisie Towarów na Stronie oraz w dokumencie gwarancyjnym.

5. Dla wybranych Towarów objętych gwarancją Sprzedającego istnieje możliwość wykupienia dodatkowego okresu gwarancji. W takim przypadku informacja o cenie oraz długości dodatkowego okresu gwarancji jest wskazana w opisie Towaru na Stronie. 

6. Wykupienie dodatkowego okresu gwarancji jest możliwe wyłącznie wraz z zakupem Towaru, w chwili zakupu. Po zakupie Towaru zakup dodatkowego okresu gwarancji nie jest możliwy. 

7. Dokument gwarancyjny, który Kupujący otrzymuje wraz z Towarem, standardowo nie jest podbijany. Wraz z przesyłką dostarczane są pieczątki – naklejki, które po sprawdzeniu otrzymanego Towaru należy przykleić na dokumencie gwarancyjnym, w miejscu przeznaczonym na pieczęć sprzedawcy.

8. Oświadczenie gwarancyjne określa obowiązki Gwaranta i uprawnienia Kupującego w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu.

9. Oświadczenie gwarancyjne zawiera podstawowe informacje potrzebne do wykonywania uprawnień z gwarancji, w szczególności nazwę i adres Gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej, czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej, uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady, a także stwierdzenie, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

10. Wykaz autoryzowanych serwisów Gwaranta znajduje się w dokumencie gwarancyjnym lub na stronie internetowej Gwaranta.

11. Możliwość wykupienia przedłużonej gwarancji nie dotyczy zakupu urządzeń do użytku w celach komercyjnych. 

§9.

Pozasądowe rozpatrywanie sporów

1. Kupujący będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów. Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest prowadzone zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r. poz.1823 z późn. zm.). Wszczęcie postepowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich następuje na wniosek Konsumenta.

2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi: http://www.uokik.gov.pl i http://www.rf.gov.pl

3. Kupujący będący Konsumentem, chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

§10.

Spory

1. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą, a Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

2. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Klientem nie będącym Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

§11.

Prawa Autorskie

1. Wszelkie treści udostępnianie na stronie Sklepu, tj. zdjęcia, logotypy, opisy Towarów, oprogramowanie stanowią przedmiot praw autorskich przysługujących Sprzedawcy, bądź współpracujących z nim podmiotów i podlegają ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631).

2. Kopiowanie, powielanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie w całości lub w części przywołanych powyżej treści bez pisemnej zgody Sprzedawcy jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.

§ 12.

Przerwy Techniczne

1. Sprzedawca zastrzega, że w ramach funkcjonowania Sklepu mogą występować krótkotrwałe przerwy techniczne w celu dokonania aktualizacji oprogramowania Sklepu.

2. Informacje o planowanych przerwach technicznych i przewidywanym okresie ich trwania umieszczone są na stronie internetowej Sklepu.

§13.

Postanowienia końcowe.

1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są w języku polskim

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

3. Sprzedawca szanuje i dba o prawa i bezpieczeństwo danych przekazanych przez Użytkownika/Kupującego. Zasady zachowania prywatności Użytkownika/Kupującego oraz ochrony jego danych osobowych zostały szczegółowo opisane w Polityce Prywatności dostępnej pod linkiem https://sklep.ronic.pl/content/8-polityka-prywatnosci. Zawarte w niej informacje wskazują jakie dane umożliwiające osobistą identyfikację Sprzedawca może gromadzić.

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają w szczególności przepisy:

a) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,

b) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

c) ustawy z dnia 1964 r. – Kodeks Cywilny.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z ważnej przyczyny, jaką jest:

  • konieczność dostosowania regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na niniejszy Regulaminu i skutkujących koniecznością zmodyfikowania Regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem;
  • konieczność dostosowania Regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;
  • rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Sklepu, w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności;
  • zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną;
  • konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich w Regulaminie;
  • zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie;
  • przeciwdziałanie nadużyciom;
  • poprawa obsługi Klientów;
  • zmiana procesu zawierania umów za pośrednictwem Sklepu.

6. Zmieniony Regulamin zostanie udostępniony w Sklepie (w tym również do pobrania w formacie PDF). O zmianie Regulaminu Sprzedawca poinformuje poprzez komunikat w Sklepie oraz poprzez przesłanie zarejestrowanym Klientom na adres e-mail przypisany do ich konta powiadomienia o zmianie Regulaminu (wraz z załączonym Regulaminem w formacie PDF).

7.Zmieniony Regulamin jest wiążący dla zarejestrowanego Klienta, który nie wypowie umowy o prowadzenie konta w Sklepie przed datą wejścia w życie zmienionego Regulaminu. Termin wejścia w życie zmienionego Regulaminu będzie wynosić co najmniej 7 dni od daty powiadomienia o zmianie Regulaminu dokonanego zgodnie z ust. 6 powyżej.

8. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

9. Do umowy sprzedaży zawartej między Sprzedawcą a Kupującym mają zastosowanie postanowienia Regulaminu w wersji obowiązującej w dniu zawarcia Umowy.