Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Sklep Internetowy www.sklep.ronic.pl szanuje prawa konsumenta.
Postanowienia poniższego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im z tytułu wiążących przepisów prawa określonych w Ustawie o Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz.827 ze zm.), Kodeksie Cywilnym z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz.U 1964 nr 16 poz.93 ze zm.).
W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami, pierwszeństwo mają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta.

§1.
Postanowienia ogólne.
1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].
2. Właścicielem Sklepu jest: Szkoła Dobrego Smaku Sp.z o.o. ul. Wici 63, 91-157 Łódź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000486020, NIP 947 198 32 60, Regon 101698749
3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
5. Cena produktu uwidoczniona na stronie Sklepu podana jest w złotych polskich i zawiera podatki.
6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§2.
Zamówienia.
1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
b) emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
c) telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.
2. Cena produktu uwidoczniona na stronie Sklepu podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami produktu będącego przedmiotem zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania zamówienia.
3. Po złożeniu zamówienia Sklep niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sklep Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sklepu o otrzymaniu zamówienia.

§3.
Sposoby płatności za zamówienie.
1. Sklep udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu zamówienia:

 • Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
 • Tpay - szybkie przelewy
 • Tpay - BLIK
 • PayU - Szybki przelew lub karta
 • Raty Payu
 • eRaty Santader Consumer Bank
 • Raty BNP Paribas
 • PayPal
 • Płatność przelewem na rachunki bankowe:
  mBank: 76 1140 2004 0000 3402 7513 8523
  ING Bank: 77 1050 1461 1000 0090 3056 0800

§4.
Termin płatności.
1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia.
2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności gotówkowej przy odbiorze przesyłki.

§5.
Koszt, sposoby i termin dostawy produktu.
1. Dostawa produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dostawa produktu do Klienta jest odpłatna do zamówienia poniżej 499 zł.
3. Sklep udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru zamówienia:
Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa.
Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.
4. Termin dostawy zamówienia do Klienta wynosi do 7 dni roboczych po zaksięgowaniu płatności, chyba że w opisie danego produktu lub w trakcie składania zamówienia podano inny termin. W przypadku zamówienia produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
5. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego produktu. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.

§6
Reklamacje.
1. Odbierając zamówienie Klient zobowiązany jest do sprawdzenia czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu i czy jest kompletna. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest spisanie w obecności pracownika spedycji protokołu reklamacji.
2. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).
3. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.
4. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.
5. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.
6. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

§7
Odstąpienie od umowy
1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:
a) pisemnie na adres: Szkoła Dobrego Smaku Sp.z o.o. ul. Brukowa 6 lok. 35, 91-341 Łódź;
b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@ronic.pl;
2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu w zakładce „Zwroty i wymiana”. Klient może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się z dniem otrzymania zamówienia przez Klienta.
4. Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta wraz z produktem o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sklep dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany z kartą płatniczą Klienta) – jeśli zamówienie było opłacone:
- z góry za pomocą przelewu lub karty płatniczej;
- przy odbiorze u kuriera lub na poczcie.
Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania produktów.
5. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić produkt Sklepowi na adres: Szkoła Dobrego Smaku Sp.z o.o. ul. Brukowa 6 lok. 35, 91-341 Łódź.
6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
7. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Klienta od umowy, które obowiązany jest ponieść Klient:
a) Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy zamówienia inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
b) Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.
8. Sklep nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

§8
Ochrona prywatności.
1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.
3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania ich usunięcia.

§9
Własność intelektualna.
Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§10
Wejście w życie i zmiany Regulaminu.
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Klienta.

§11
Postanowienia końcowe.
1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są w języku polskim.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.


Brak produktów

To be determined Wysyłka
0,00 zł Suma

Zamówienie